کارگاه شرکت

کارگاه شرکت آترو فرایند ایرانیان در جزیره کیش با داشتن 1000 مترمربع فضای مفید کارگاهی ،  مجهزبه کلیه ابزارآلات و تجهیزات لازم جهت INTEGRATION کابینتهای سیستمهای کنترل بوده و کلیه تستهای کارخانه ای FAT و IFAT  ، قابل اجرا در محل این کارگاه میباشند.